Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Ochrona lasu w Nadleśnictwie Hajnówka polega na zwiększaniu odporności lasu poprzez:

- działania hodowlano-ochronne,

- gospodarowanie materią organiczną (pozostawianie drzew do naturalnego rozkładu).

Dużą wagę przywiązuje się też do stanu sanitarnego lasu.                                                

 

Ochrona drzewostanów przed szkodnikami pierwotnymi:

         Na terenie Nadleśnictwa nie odnotowuje się gradacyjnego występowania szkodników pierwotnych.

     Do działań zapobiegających powstawaniu gradacji należy:

Prognostyka polegająca na:

·         monitoringu liczebności motyli brudnicy mniszki,

·         jesiennych poszukiwaniach szkodników pierwotnych sosny.

 

 Ochrona lasu przed szkodnikami wtórnymi:
    
        Szkodniki wtórne stanowią największe zagrożenie drzewostanów w Nadleśnictwie Hajnówka. Głównym
gatunkiem powodującym największe szkody jest kornik drukarz oraz w mniejszym stopniu rytownik pospolity i czterooczak świerkowiec. Stosunkowo często występowanie korników przybiera charakter gradacji.

     Bezpośrednie metody zapobiegania wzmożonego pojawu korników polegają głównie na:

     - wyszukiwaniu posuszu zasiedlonego i jego usuwania przed wylotem szkodliwych owadów ,

     - spalaniu gałęzi w okresie wzmożonego występowania szkodników,

     - odławianiu owadów w pułapki feromonowe,

     - wykładaniu drzew pułapkowych i ich korowaniu,

     - ochronie naturalnych wrogów owadów szkodliwych, poprzez pozostawianie drzew dziuplastych,      

       dokarmianie.

        
Ochrona lasu przed chorobami:
 
       Choroby lasu w Nadleśnictwie nie odgrywają większego znaczenia.
 
Ochrona lasu przed zwierzyna:
 

       Szkody wyrządzane przez zwierzynę występują na 400 ha lasu rocznie. Największe szkody wyrządzają: jeleń i żubr - ok. 93 %. Podstawową metodą ochrony lasu od zwierzyny jest zabezpieczanie pędów za pomocą wełny owczej. W mniejszym stopniu uprawy chroni się poprzez grodzenia z żerdzi. Istniejące stare ogrodzenia upraw i młodników zajmują 100 ha.

Inne zagrożenia:
           Corocznie odnotowuje się nieduże szkody od huraganu, doraźnie od okiści. Inne zagrożenia nie występują.
 
 
 
Opracował: Robert Sawicki