Asset Publisher Asset Publisher

PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

,,Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów''

Planowany okres realizacji: 2016-2019 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem realizacji Projektu jest zmniejszenie skutków wywołanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia  i minimalizowania strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pojedynczego pożaru i zwiększenie powierzchni objętej systemami wczesnego ostrzegania, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I i II kategorii zagrożenia pożarowego lasu, a w szczególności:

·         zwiększenia powierzchni obszarów objętych monitoringiem,

·         szybszego i dokładniejszego określenia miejsca powstania pożaru,

·         dokładniejszego prognozowania zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,

·         skrócenia czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dla osiągniecia wyżej wymienionych celów prowadzone będą takie działania jak:

·    rozwój i modernizacja systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:

o   budowa i modernizacja dostrzegalni – 70 szt.,

o   zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów – 114 szt.,

o   doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych – 16 szt.,

o   budowa stacji meteorologicznych – 11 szt.

·         wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:

o   zakup samochodów patrolowo-gaśniczych – 67 szt..

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 43 096 737,50 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 30 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 25 500 000,00 zł

Udział nadleśnictwa

W ramach realizacji Projektu nadleśnictwo planuję wybudować dostrzegalnię przeciwpożarową o wysokości do 50 m wraz z instalacją  na niej TV przemysłowej.