Lista aktualności Lista aktualności

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Rozpoczęły się konsultacje społeczne planowanych prac w rejonie Puszczy Białowieskiej.

Dokumenty przedłożone do konsultacji wskazują zakres prac oraz lokalizacje, w których niezbędne jest podjęcie działań służących ograniczeniu:

1) ryzyka utraty zdrowia i życia spowodowanego dużą ilością niebezpiecznych drzew (głównie martwych świerków), które łamiąc się i    przewracając zagrażają bezpośrednio mieszkańcom, turystom oraz wszystkim osobom przebywającym na terenie Puszczy;

 2) ryzyka pożarowego, które stale rośnie wraz z powtarzającymi się suszami, zmianami klimatycznymi oraz dużą ilością martwego drewna (głównie martwych świerków)  zalegającego w Puszczy;    

      3) ryzyka wystąpienia katastrofy związanego bezpośrednio z magazynem wojskowym, który mieści się na terenie Puszczy.

Z niezbędną dokumentacją można zapoznać się w Nadleśnictwie Hajnówka ul. Kolejki Leśne 12, pok. nr 7 , od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30,

Projekt dokumentacji aneksu do planu urządzenia lasu dostępny  w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) RDLP Białystok i Nadleśnictwa Hajnówka w zakładce: Plan urządzenia lasu.

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu aneksu do planu urządzenia lasu w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie od 30 kwietnia 2019r. przez okres 21 dni.

Zgłaszanie wniosków i uwag

Osoby zainteresowane przekazaniem uwag do planowanych prac i przedstawionych do konsultacji dokumentów proszone są o skierowanie uwag i wniosków w formie papierowej lub elektronicznej. Przedłożone w toku konsultacji społecznych wystąpienia muszą zawierać dane wskazujące wnioskodawcę, adres do korespondencji oraz dane kontaktowe. Wszystkie wnioski i uwagi mogą dotyczyć bezpośrednio konsultowanych dokumentów. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia wniosków anonimowych oraz wniosków nie odnoszących się do konsultowanych dokumentów bez powiadomienia.

Wnioski i uwagi prosimy kierować na poniżej wskazane adresy:

·         w formie papierowej:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
ul. Lipowa 51
15-424 Białystok
z dopiskiem „Konsultacje społeczne Puszcza Białowieska”

·         w formie elektronicznej:

e-mail: zasoby@bialystok.lasy.gov.pl
w temacie proszę podać „Konsultacje społeczne Puszcza Białowieska”
Uwaga: limit dla pojedynczej wiadomości e-mail wynosi 10 MB.

Wydziałem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag i wniosków  jest Wydział  Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP w Białymstoku, e-mail zasoby@bialystok.lasy.gov.pl 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Zgodnie z art. 41 ustawy z 3 października 2008 r. uwagi i wnioski złożone po okresie wyłożenia pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zwołanie Komisji do sporządzanego projektu aneksu do planu urządzenia lasu w/w nadleśnictw odbędzie się 24 maja 2019 roku o godz. 10.00 w auli internatu Technikum Leśnego w Białowieży (Park Dyrekcyjny 1A ).

Informujemy o możliwości udziału społeczeństwa w posiedzeniu Komisji (wstęp jest wolny).